مطالب آموزشی ویپ

آموزش نحوه TDM CAPTURE از گیت وی های نیوراک Newrock

آموزش نحوه TDM CAPTURE از گیت وی های نیوراک Newrock

آموزش نحوه TDM CAPTURE از گیت وی های نیوراک Newrock

آموزش نحوه ایجاد ترانک بین مرکز تماس های تحت شبکه سیسکو cisco و گیت وی های نیوراک Newrock

آموزش نحوه ایجاد ترانک بین مرکز تماس های تحت شبکه سیسکو cisco و گیت وی های نیوراک Newrock

نحوه ایجاد ترانک بین مرکز تماس های تحت شبکه سیسکو cisco و گیتوی های نیوراک Newrock

آموزش برقراری ارتباط میان گیت وی های FXS و مرکز تماس های ایزابل Issabel

آموزش برقراری ارتباط میان گیت وی های FXS و مرکز تماس های ایزابل Issabel

آموزش نحوه برقراری ارتباط بین گیت وی های FXS نیوراک و مرکز تماس ایزابل

ایجاد ترانک بین گیت وی های FXO نیوراک و مرکز تماس نرم افزاری ایزابل Issabel

ایجاد ترانک بین گیت وی های FXO نیوراک و مرکز تماس نرم افزاری ایزابل Issabel

آموزش نحوه ایجاد ترانک بین گیت وی های FXO نیوراک و مرکز تماس نرم افزاری ایزابل

آموزش برقراری ارتباط میان الستیکس و گیت وی های نیوراک مدل FXS

آموزش برقراری ارتباط میان الستیکس و گیت وی های نیوراک مدل FXS

آموزش برقراری ارتباط میان الستیکس و گیت وی های نیوراک مدل FXS

آموزش نحوه ترانک کردن گیت وی های نیوراک در Elastix

آموزش نحوه ترانک کردن گیت وی های نیوراک در Elastix

در این آموزش نحوه ترانک بین گیتوی های نیوراک در سرور الستیکس را بررسی میکنیم

آموزش ایجاد ترانک بین گیت وی های نیوراک مدل FXO و مرکز تماس نرم افزاری FreePBX13

آموزش ایجاد ترانک بین گیت وی های نیوراک مدل FXO و مرکز تماس نرم افزاری FreePBX13

در این آموزش به نحوه ایجاد ترانک بین گیتوی های نیوراک با پورت FXO و مرکز تماس نرم افزاری Freepbx13 می پردازیم.

آموزش راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک

آموزش راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک

در این آموزش میخواهیم چگونگی راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک را بررسی کنیم.

آموزش شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش نحوه شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش تشخیص نوع،سری و ظرفیت گیتوی های نیوراک

آموزش تشخیص نوع،سری و ظرفیت گیتوی های نیوراک

در این آموزش با روش چگونگی تشخیص نوع،سری و میزان حافظه گیتوی های نیوراک آشنا می شوید.