مطالب آموزشی ویپ

آموزش تنظیم داخلی (اکانت SIP) بر روی تلفن های یالینک

آموزش تنظیم داخلی (اکانت SIP) بر روی تلفن های یالینک

آموزش نحوه تنظیم داخلی (اکانت SIP) بر روی تلفن های یالینک

آموزش نحوه رجیستر کردن آی پی فون های سری NRP در مرکز تماس های نرم افزاری

آموزش نحوه رجیستر کردن آی پی فون های سری NRP در مرکز تماس های نرم افزاری

آموزش نحوه رجیستر کردن آی پی فون های سری NRP در مرکز تماس های نرم افزاری

آموزش نحوه تماس گیری ازطریق محیط تحت وب آی پی فون سری NRP

آموزش نحوه تماس گیری ازطریق محیط تحت وب آی پی فون سری NRP

آموزش تماس گیری از محیط وب تلفن های NRP نیوراک

آموزش تنظیم داخلی بر روی تلفن گرنداستریم grandstream

آموزش تنظیم داخلی بر روی تلفن گرنداستریم grandstream

آموزش نحوه تنظیم داخلی بر روی تلفن گرنداستریم grandstream

آموزش بروزرسانی آی پی فون های نیوراک سری NRP

آموزش بروزرسانی آی پی فون های نیوراک سری NRP

آموزش نحوه بروزرسانی آی پی فون های نیوراک سری NRP

آموزش نحوه رفع مشکل PostMode در آی پی فون های نیوراک

آموزش نحوه رفع مشکل PostMode در آی پی فون های نیوراک

رفع مشکل Post Mode در آی پی فون های نیوراک

آموزش برقراری ارتباط بین kerio operator و گیت وی های FXO نیوراک

آموزش برقراری ارتباط بین kerio operator و گیت وی های FXO نیوراک

نحوه آموزش برقراری ارتباط بین kerio operator و گیت وی های FXO نیوراک

آموزش برقراری ارتباط بین kerio operator و گیت وی های FXS نیوراک

آموزش برقراری ارتباط بین kerio operator و گیت وی های FXS نیوراک

آموزش نحوه برقراری ارتباط بین kerio operator و گیت وی های FXS نیوراک

آموزش نحوه برقراری ارتباط میان گیت وی های FXS نیوراک و مرکز تماس 3CX

آموزش نحوه برقراری ارتباط میان گیت وی های FXS نیوراک و مرکز تماس 3CX

آموزش نحوه برقراری ارتباط میان گیت وی های FXS نیوراک و مرکز تماس 3CX

آموزش برقراری ارتباط میان گیت وی های FXO نیوراک و مرکز تماس 3CX

آموزش برقراری ارتباط میان گیت وی های FXO نیوراک و مرکز تماس 3CX

آموزش نحوه برقراری ارتباط میان گیت وی های FXO نیوراک و مرکز تماس 3CX