مطالب فارسی ویپ (FarsiVoIP)

آموزش برقراری ارتباط میان الستیکس و گیت وی های نیوراک مدل FXS

آموزش برقراری ارتباط میان الستیکس و گیت وی های نیوراک مدل FXS

آموزش برقراری ارتباط میان الستیکس و گیت وی های نیوراک مدل FXS

آموزش نحوه ترانک کردن گیت وی های نیوراک در Elastix

آموزش نحوه ترانک کردن گیت وی های نیوراک در Elastix

در این آموزش نحوه ترانک بین گیتوی های نیوراک در سرور الستیکس را بررسی میکنیم

آموزش ایجاد ترانک بین گیت وی های نیوراک مدل FXO و مرکز تماس نرم افزاری FreePBX13

آموزش ایجاد ترانک بین گیت وی های نیوراک مدل FXO و مرکز تماس نرم افزاری FreePBX13

در این آموزش به نحوه ایجاد ترانک بین گیتوی های نیوراک با پورت FXO و مرکز تماس نرم افزاری Freepbx13 می پردازیم.

آموزش راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک

آموزش راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک

در این آموزش میخواهیم چگونگی راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک را بررسی کنیم.

آموزش شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش نحوه شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

آموزش تشخیص نوع،سری و ظرفیت گیتوی های نیوراک

آموزش تشخیص نوع،سری و ظرفیت گیتوی های نیوراک

در این آموزش با روش چگونگی تشخیص نوع،سری و میزان حافظه گیتوی های نیوراک آشنا می شوید.

آموزش نحوه به دست آوردن IP گیت وی های نیوراک با پورت FXS

آموزش نحوه به دست آوردن IP گیت وی های نیوراک با پورت FXS

آموزش شناسایی و پیدا کردن IP گیتوی های Newrock با پورت FXS با استفاده از کدهای ویژه

آموزش روش به دست آوردن IP گیت وی های نیوراک با پورت FXO

آموزش روش به دست آوردن IP گیت وی های نیوراک با پورت FXO

آموزش شناسایی و پیدا کردن IP گیتوی های NEWROCK دارای پورت FXO با استفاده از کدهای ویژه

آموزش تنظیم زمان و تاریخ در گیت وی های نیوراک

آموزش تنظیم زمان و تاریخ در گیت وی های نیوراک

آشنایی با نحوه تنظیم زمان و تاریخ در گیت وی های Newrock

انتقال خطوط تلفن با استفاده از گیت وی های نیوراک

انتقال خطوط تلفن با استفاده از گیت وی های نیوراک

آشنایی با انتقال خطوط تلفن با استفاده از گیتوی Newrock