شناسا (تشخیص هویت صوتی)

بسته های موجود نرم افزار تشخیص هویت صوتی شناسا

  • شناسایی گوینده از روی صدا با توجه به اینکه صدای فرد همواره همراه وی بوده و معایبی مانند گم شدن و دزدیده شدن را ندارد و می تواند بدون حضور فیزیکی و از راه دور (مانند پشت تلفن) مورد استفاده قرار گیرد، به سایر روش ها مزیت دارد. شماره شناسایی تاییدیه فنی: 204781 شناسه ثبت نرم افزار: 10/886 شماره شناسنامه نشر: 800280027771

    برای قیمت تماس بگیرید

کاتالوگ

موجودبودن
وضعیت